PRZYKŁAD PROPAGANDY ATEISTYCZNEJ

Niniejszy tekst stanowi polemikę z tekstem Krzysztofa Sykty pt. Paście owieczki moje…, zamieszczonym w serwisie Racjonalista[1]. Zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przez Jana Lewandowskiego tekst, z którym polemizuję, dla odróżnienia zaznaczyłem kursywą[2]. Kiedy człowiek nie znajduje przebaczenia w oczach bliźnich, kiedy…

KULT MITRY A CHRZEŚCIJAŃSTWO

Niniejszy tekst jest polemiką z 11 rozdziałem książki Karlheinza Deschnera pt.I znowu zapiał kur[1]. W rozdziale tym Deschner za pomocą różnych paralel pomiędzy mitraizmem a chrześcijaństwem próbuje dowodzić, że chrześcijaństwo zaczerpnęło swe najważniejsze wierzenia, koncepcje i obrzędy właśnie od mitraizmu.…

CZY RELACJE BIBLIJNE SĄ MNIEJ WIARYGODNE NIŻ RELACJE HISTORYCZNE?

W tzw. naturalistycznym, racjonalistycznym czy obiektywnym nurcie analizy Biblii istnieje pewien zestaw uprzednio przyjętych założeń metodologicznych, które nie pozostają bez wpływu na ostateczne wnioski wyciągane przez krytyków wyznających powyższe poglądy. Cechą wspólną owych założeń jest przedkładanie przekazu historycznego nad biblijny,…