Artykuły naukowe – Filozofia

Poznanie Zdroworozsądkowe i Jego Funkcja w Filozofii Realistycznej w Ujęciu M. A. Krąpca

  Poznanie zdroworozsądkowe spełnia zasadniczą rolę w łączeniu nas ze światem realnym i jest jednym z głównych przedmiotów dociekań filozoficznych. Dokonując namysłu nad dziejami filozofii, w aspekcie problematyki poznania, zauważamy jednak rozbieżność co do proponowanych rozwiązań. Stąd zauważa Krąpiec […]…

Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka

Rocznik Filozoficzny Ignatianum • The Ignatianum Philosophical Yearbook https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi XXII / 1 (2016), s. 270–289 Krzysztof Kruk ∗Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie   https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLaVUtSDlDRlFzYUE/view?usp=sharing

Koncepcja istnienia w ujęciu Mieczysława Gogacza

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, Mieczysław Gogacz, Mieczysław Krąpiec, tomizm egzystencjalny, tomizm konsekwentny, akt istnienia Koncepcja istnienia, jako aktu urealniającego i aktualizującego byt jednostkowy, wyznacza podstawowy zrąb tomizmu konsekwentnego, który polega przede wszystkim na konsekwentnym właśnie rozpoczynaniu wszelkich analiz filozoficznych od…

Problemy metody formowania pojęcia bytu

Teoretycy poznania metafizykalnego podkreślają kluczową rolę, jaką w systemach teorii bytu odgrywa metoda formo- wania pojęcia bytu. Wyznacza ona bowiem charakter i spo- sób interpretacji poszczególnych twierdzeń filozoficznych (me- tafizycznych) a także „profil” metafizyki. Andrzej Maryniarczyk Studia Philosophiae Christianae 23/2,…

ZADANIA FILOZOFII W POSZUKIWANIU PRAWDY W ŚWIETLE ENCYKLIKI JANA PAWŁA II FIDES ET RATIO

Jerozolimskie pretorium to miejsce, w którym spotkali się Jezus i Poncjusz Piłat. Podczas przesłuchania Chrystus wskazał na cel swojego posłannictwa – „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie”. W odpowiedzi Piłat zapy-…