Fundamentalizm islamski

Czy Koran propaguje przemoc?

W wielu gazetach i mediach napotkać można twierdzenie, że islam jest „religią pokoju”, a ataki terrorystyczne przeprowadzane przez muzułmanów są w rzeczywistości dziełem „fundamentalistów” czy też „fanatyków”, którzy „błędnie interpretują” Koran. Zgodnie z tą argumentacją, winnym aktów terroru nie jest…

Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata

Artykuł przedstawia (w zarysie) zjawisko terroryzmu, stanowiącego aktualnie jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. W tekście omówiono definicyjne ujęcie tego zjawiska, jego rys historyczny oraz dokonano podziału na nurty, formy terroryzmu. Przedstawione zostały również – organizacja grup terrorystycznych, podsta-wowe metody…

Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski

Kompleksowe zwalczanie terroryzmu obejmuje szereg elementów, jak m.in. delegalizację ugrupowań, aresztowania członków, zatrzymania, zabezpieczenia obszarów wrażliwych, gromadzenie i wymiana informacji, konfiskatę majątku, śledztwo, proces sądowy i skazanie oraz uniemożliwienie odrodzenia się struktur, a przede wszystkim współpracę międzynarodową. Aleksandra Zięba https://drive.google.com/file/d/0BwuuniaB1InLeVFDSnM1cnpsU28/view?usp=sharing

Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie

ROZDZIAŁ I. Współczesne ekstremizmy – etiologia i przeciwdziałanie Contemporary extremism – etiology and counteraction (Waldemar Jaroch)…………………………………………………………..9 ROZDZIAŁ II. Między demokratyzacją a radykalizacją. Europejski ekstremizm polityczny – wybrane zagadnienia Between democratization and radicalization. European political extremism – selected issues (Szymon Michał…

Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym

W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę analizy znaczenia czynnika religijnego w terroryzmie międzynarodowym. Przybliża definicję fundamentalizmu i stawia tezę, że skrajna forma wiary rodzi agresję, przemoc i staje się inspiracją do działań ekstremistycznych. Zaznacza problem błędnej interpretacji religijnych dogmatów i…

FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY MUZUŁMAŃSKICH ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH A STAN ZAGROŻENIA W EUROPIE

Fundamentalizm muzułmański jest jednym z nurtów myśli społeczno-politycznej islamu, a terroryzm islamski to metoda działania wybierana przez zradykalizowanych zwolenników wojującego ekstremizmu. Te dwa pojęcia, które odnoszą się do różnych zjawisk społecznych, są ze sobą mylone. Celem autora jest uporządkowanie wiedzy na temat…

IMIGRACJA LUDNOŚCI MUZU ŁM A ŃSKIEJ I JEJ POZYCJA W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ PO 2001 ROKU — PERSPEKTYWA POLITOLOGICZNA

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ, ROK LII NR 4 (187) 2011 Iwona Jakimowicz-Ostrowska Akademia Marynarki Wojennej Wydarzenia pierwszej dekady XXI wieku udowodniły, że kolejne stulecie w coraz więk- szym stopniu uwarunkowane będzie nowymi falami migracji mieszkańców wszystkich zakątków współczesnego świata i płynącymi…