indyferentyzm

Ewangelizacja w dobie zobojętnienia

Ks. Józef Zabielski, ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIE] Tom III, Rok 2004 Poszukiwanie coraz doskonalszych sposobów głoszenia Ewangelii jest problemem otwartym i zadaniem ciągle aktualnym. Reasumując nasze refleksje w tym zakresie, raz jeszcze wróćmy do myśli i słów kard. J. Ratzingera. Nawiązując do rozwoju myśli teologicznej niemieckiego teologa…