sytuacja kryzysowa

Terroryzm jako zagrożenie współczesnego świata

Artykuł przedstawia (w zarysie) zjawisko terroryzmu, stanowiącego aktualnie jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. W tekście omówiono definicyjne ujęcie tego zjawiska, jego rys historyczny oraz dokonano podziału na nurty, formy terroryzmu. Przedstawione zostały również – organizacja grup terrorystycznych, podsta-wowe metody…