Chrześcijaństwo a New Age

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

Chrześcijaństwo

New Age

Kim jest Bóg?

W chrześcijaństwie Bóg jest Bogiem osobowym, nieskończenie kochaj±cym, mądrym i sprawiedliwym, który pragnie wejść w osobistą relację z każdym z nas. Bóg jest zarówno transcendentalnym, jak i immanentnym Stwórcą wszystkiego co istnieje, On podtrzymuje wszystko moc± swego słowa(Hbr 1,3) W chrze¶cijaństwie Bóg jest Bogiem a my jeste¶my jego stworzeniami. Inne podej¶cie jest nie do przyjęcia. Ja jestem Bogiem i nikt inny (Iz 45,22) W New Age Bóg rozumiany jest jako suma wszystkiego co istnieje. Bóg pojmowany jest nie tylko jako osoba i transcendentny Stwórca Wszech¶wiata, ale również jako nieosobowa “energia” lub “siła” przenikaj±ca cały ¶wiat. Typowe stwierdzenie New Age zakłada, że wszystko jest Bogiem, a my jeste¶my jego czę¶ci±. Jest to jedna z form panteizmu. Dla chrze¶cijaństwa jest to główny bł±d systemu New Age

Kim jest Jezus ?

Dla chrze¶cijaństwa Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Ze względu na jego niepowtarzalne wcielenie można powiedzieć, że Jezus jest Bogiem, gdy za ¶w. Tomaszem Apostołem wyznajemy: Pan mój i Bóg mój (J 20,28)
Takich słów nie można wypowiedzieć o nikim innym, nawet o wielkim ¶więtym. Jezus jest więc jedynym Zbawicielem każdego człowieka, po¶rednikiem między Bogiem a ludĽmi 1 Tm 2,5)
New Age widzi Jezusa jako jednego z wielu mistrzów duchowych, kogo¶, kto odkrył swoj± “wyższ±” lub “chrystusow±” jaĽń. W New Age Jezus lub inny z mistrzów duchowych ( taki, który byłby najbardziej odpowiedni dla twojej osobowo¶ci ) może pomóc ci odkryć ci “twoj± własn± bosko¶ć”. W pojęciu New Age człowiek osi±ga o¶wiecenie dzięki własnym wysiłkom, a Jezus inny mistrz duchowy nie ma w tym większego udziału.

Kim my jesteśmy ?

Powszechn± chorob± naszych czasów jest to , że mamy niskie poczucie własnej warto¶ci. My¶limy o sobie negatywnie, dręcz± nas kompleksy i nie uznajemy swojej warto¶ci. Odpowiedzi±, której udziela nam Bóg jest to, że zostali¶my stworzeni na obraz i podobieństwo Boże(Rdz 1,26). Trzeba, by¶my w pełni odkryli podobieństwo do Boga ukształtowane przez Jezusa i Ducha ¦więtego . To podobieństwo objawi się w pełni wtedy, gdy ujrzymy Boga twarz± w twarz. New Age przypisuje bosko¶ć każdemu człowiekowi. Według niego każdy może powiedzieć “Ja jestem Bogiem”. Wynika to z błędnego pomieszania człowieka i stwórcy. Mogliby¶my porównać ludzk± naturę do piękna, dokładnie szlifowanego diamentu, który ¶wietlanym ¶wiatłem słonecznym daje wspaniały blask. Diament odbija ¶wiatło (mamy udział w boskiej naturze przez Jezusa (2 P. 1,4)), ale sam nie jest ¶wiatłem. Wła¶nie to pragnienie stania się Bogiem stanowiło pokusę pierwszej pary ludzkiej.

Zbawienie

Dla chrze¶cijanina zbawienie dokonuje się w miłosnym zjednoczeniu z Bogiem. To zjednoczenie jest możliwe dzięki usunięciu grzechu stanowi±cego przeszkodę ku niemu.
Poprzez ¶mierć Jezusa na krzyżu, Bóg – gdy Go o to poprosimy udziela nam całkowitego przebaczenia grzechów. Następnie napełnia nas Duchem Jezusa, dzięki któremu poznajemy Go jako Ojca.
Dla chrze¶cijanina poznaniem jest poznanie Boga przez wiarę. To jest życie wieczne, aby znali ciebie jedynego prawdziwego Boga oraz tego, który posłał Jezusa Chrystusa (J 17,3).
Dla New Age zbawienie polega głównie na poznaniu siebie samego, dokładniej na poznaniu swojej prawdziwej czy wyższej ¶wiadomo¶ci – tzw. ¦wiadomo¶ci boskiej. W tej koncepcji jedynym grzechem jest pozostawanie w nie¶wiadomo¶ci co do swojej prawdziwej natury. Pod tym względem New Age przypomina gnoscytyzm pierwszych wieków ery chrze¶cijańskiej. Dla gnostyków (greckie słowo “gnosis” oznacza wiedzę, poznawanie) zbawienie – to wiedza o swojej boskiej ¶wiadomo¶ci.
New Age jest atrakcyjny dla wielu osób, ponieważ odrzuca takie sprawy jak grzech i wina. Rozwi±zaniem problemu winy nie jest jednak jej zaprzeczenie(jak tego ż±daj± niektórzy), ale przyjęcie niezasłużonego i całkowitego przebaczenia od Boga, zawsze dostępnego dla tych, którzy o nie prosz±.

Świat i natura

Gdy Bóg stworzył ¶wiat stwierdził, że był on bardzo dobry (Rdz 1,31). Cały ¶wiat i każda jego czę¶ć jest ¶więta, wypełniona immanentn± obecno¶ci± Boga. Bóg zezwolił nam panować nad ¶wiatem (Rdz 1,28), nie dał nam jednak pozwolenia na to, aby niszczyć ¶wiat, zatruwać go i nadmiernie eksploatować, lecz by go uprawiać i dogl±dać (Rdz 2,15).. Członkowie New Age s± zasadniczo bardzo ¶wiadomi dobroci stworzonego ¶wiata i żywi± dla natury wielki szacunek, często angażuj±c się w ekologię bardziej niż wielu chrze¶cijan. Jednakże żywi±c dla natury szacunek bardzo ważnym jest aby odróżnić stworzenie od Stwórcy. Oddawanie czci naturze i jej siłom jest pogaństwem. Pogl±dy New Age, które postrzegaj± cały wszech¶wiat jako czę¶ć przymiotów Boga, nie zawsze s± jasne co do istnienia zła, a szczególnie co do istnienia złych duchów przeciwnych Bogu. Nawet tym którzy uznaj± istnienie złych istot brakuje rozeznania w oparciu o Słowo Boże(…). Ten brak jasnego rozeznawania ukazuje się w wielu praktykach charakterystycznych dla New Age Szczególnie niebezpieczne s±: wróżenie, tablice ouija, wahadełka, pismo automatyczne, wykresy astrologiczne, karty Tarota i inne formy przepowiadania przeszło¶ci. Czasami zwodzenie jest bardzo subtelne. Dzieje się tak wtedy, gdy niewielka ilo¶ć fałszywego nauczania zmiesza się z duż± doz± prawdy. Przykładem tego jest tzw. Kurs cudów, w którym przywołany duch udaje Jezusa. Nie dajmy się zwie¶ć. Poszukiwanie duchowej mocy i poznania bez Boga prowadzi również do czarów stosowanych nawet w dobrych intencjach pomocy ludziom (tzw. Biała magia). Także i to należy do zwodniczego działania szatana, podaj±cego się za anioła ¶wiatło¶ci. Kursy doskonalenia umysłu i kierowania umysłem również często s± otwierane na kontakt z “wyższymi duchami” i oferuj± wiedzę zdobyt± drogami zakazanymi przez Boga (Rdz 2,3).
Przeczytaj jeszcze:   Bethel Church i New Age

Medytacja holistyczna

¦wiat stworzony przez Boga był “bardzo dobry”, co oznaczało dobroć, harmonię, zdrowie i doskonało¶ć ludzi. Taki wła¶nie jest Boży plan dla nas. Mówi o tym ¶w. Paweł: “Sam Bóg pokoju niech was całkowicie u¶więca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyj¶cie Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). Bóg wzywa chrze¶cijan nie tylko do osi±gnięcia ¶więto¶ci, ale także do troski o zdrowie ciała, ducha i duszy. Te pogl±dy s± często wyznawane przez profesjonalnych medyków i często prowadz± do medycyny naturalnej. Jest to zgodne ze słowem Bożym, które mówi: “Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek m±dry nie będzie nimi gardził” (Syr 38,4). Je¶li nasze dusze maj± być zdrowe potrzebujemy psychologii opartej na słowie Bożym, a jednocze¶nie uwzględniaj±ce ważne osi±gnięcia nauki. Podobne pogl±dy s± także wyznawane w New Age Czym¶ innym jest jednak używanie naturalnych leków, a czym innym uzdrawiać lub poszukiwać uzdrowienia oferowanego przez “wyższe istoty duchowe”. Jako chrze¶cijanie musimy lepiej poznać reguły rozeznawania duchów i stosować je.

¦wiat duchowy

Chrze¶cijaństwo, podobnie jak większo¶ć religii, przyjmuje istnienie ¶wiata duchowego, który jest tak samo realny, jak ¶wiat materialny jak na razie w większo¶ci niewidzialny dla nas.
Dla chrze¶cijan ten ¶wiat obejmuje Boga, anioły, duchy zbawionych i stan błogosławieństwa zwany niebem. ¦wiat ten jednak obejmuje również duchy złe i stan potępienia zwany piekłem. Tak jak istniej± posłani przez Boga aniołowie, którzy pomagaj± nam żyć w ¶wiatło¶ci(Hbr 1,14), tak istniej± również duchy złe, które mog± kusić nas do złego i odci±gać od Boga(1 P. 5,8)
 

Przedmioty magiczne

Chrze¶cijanie używali co prawda rzeczy materialnych takich jak: woda przy chrzcie, olej przy namaszczeniu chorych, chleb i wino w Eucharystii. Te i inne przedmioty błogosławione w imię Jezusa, po¶więcone przez modlitwę(1 Tm 4,5) same z siebie nie posiadaj± jednak żadnej mocy. Przez tę wiarę kula kryształowa może być wspaniałym symbolem duszy lub rzeki wody daj±cej życie(Ap 22,1) lub niebieskiego Jeruzalem(Ap 21,11).
Używane w ten sposób rzeczy materialne mog± podnosić nasz umysł i serca dla Boga. Mamy być całkowicie poddani mocy Boga i panowaniu Jezusa.
W New Age powszechnie używa się kryształów kul i innych przedmiotów, aby zdobyć duchow± moc potrzebn± do uzdrowienia lub o¶wiecenia. Tymczasem żadne naukowe dowody na naturalne uzdrawiaj±ce własno¶ci kryształów nie istniej±. Niebezpieczeństwo tkwi w oddzieleniu mocy od jej Ľródła, od osobowego Boga.

Reinkarnacja

Ten pogl±d jest całkowicie sprzeczny z chrze¶cijaństwem. Bowiem postanowione ludziom raz umrzeć, a potem s±d (Hbr 9,27). Chrze¶cijanie wierz± w zmartwychwstanie, czego nie da się w żaden sposób pogodzić z teori± o reinkarnacji. Ko¶ciół nigdy tej teorii nie wyznawał ani się do niej nie przychylał, co nieraz próbuj± fałszywie wmawiać zwolennicy New Age. Bezkrytycznie przyjmuj± i propaguj± pogl±dy zwi±zane z powtórnym narodzeniem i wcielaniem się w coraz to inne ciała.
Print Friendly, PDF & Email
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x