Czy modlitwa różańcowa opiera się na Piśmie Św?

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

BIBLIJNOŚĆ RÓŻAŃCA.
Różaniec JEST modlitwą biblijną, bowiem tekst różańca to przede wszystkim wersety z Nowego Testamentu z Ewangelii Św.Łukasza 1 : 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». oraz Łk 1 : 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: “Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. i Modlitwa Pańska z Ewangelii Św.Mateusza 6 : 9 – 13.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
Ponadto modlitwa różańcowa jest rozważaniem wydarzeń ze wszystkich Ewangelii, dotyczących życia,męki,ukrzyżowania,zmartwychwstania oraz wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, co widzimy w częściach i tzw.tajemnicach różańca, identycznych jak ów wydarzenia z Ewangelii :
CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa
CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu
CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
Jak widać w tych częściach i
tajemnicach różańca, które przytoczyłem jest Ewangelia – narodzenie, życie, męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.
Zatem te elementy różańca są również biblijne.
Oprócz tego na początku różańca odmawia się CREDO – WYZNANIE WIARY co jeszcze bardziej umacnia jego biblijność, ponieważ jak mówi Pismo Św. w Rz 10 : 9 “Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.”
Różaniec zawiera również słowa: CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚW.JAK BYŁA NA POCZĄTKU,TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW – co jest kolejnym argumentem pokazującym jak bardzo biblijny jest różaniec, bo przecież Pismo Św.mówi, że :
Ap 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,
i wszystko, co w nich przebywa,
usłyszałem, jak mówiło:
“Zasiadającemu na tronie
i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!”
W różańcu pada również prośba o modlitwę wstawienniczą jaką zaleca nam Biblia w Listach Jakubowych:
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
ŚWIĘTA MARIO – Biblia wszystkich nas Chrześcijan nazywa świętymi,a więc Maryję również –
1 P 2:9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym ludem Bogu na własność przeznaczonym.
MATKO BOŻA – Maryja jest matką Pana – Łk.1: 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
MÓDL SIĘ ZA NAMI GRZESZNYMI – Prośba o modlitwę wstawienniczą jaką zaleca Biblia – Jk 5 : 16 …módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ – 1 Tes 5:, 17 nieustannie się módlcie!
Na koniec pozostają dwie z dwudziestu tajemnic różańca.(18 dotyczących Jezusa zostały wspomniane wyżej).
WNIEBOWZIĘCIE MARYI.
Wniebowzięcie Maryi wynika z Biblii. Matka Jezusa będąc jak Syn „pełna łaski” (Łk 1:28, J 1:14), poszła Jego drogą do nieba. Maryja była bezgrzeszna, więc również do Niej, jak do Jezusa, odnoszą się słowa: „bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu” Ps 16:10. Maryja jako wierna użyczyła swe ciało, z którego „Słowo stało się ciałem” (J 1:14; -Ga 4:4).W obliczu powyższego Jej ciało, z którego wziął swój ludzki początek Jezus i w którym przebywał „Dawca życia” (Dz 3:15) i Syn Boży, nie uległo rozkładowi w grobie.
UKORONOWANIE MATKI BOŻEJ.
Królewski tytuł Maryi wypływa z obietnicy „współkrólowania” z Jezusem (Rz 8:17, 1P 2:9, Ap 3:21). Jeśli współkrólować mają z Chrystusem wszyscy Chrześcijanie, to odnosi się to również do „pełnej łaski”, „błogosławionej między niewiastami” (Łk 1:28, 42) Maryi.
Tytuł królowa wynika też z tego,że Maryja przynależy do królewskiego rodu Dawida (Rz 1:3).Jest matką króla-Jezusa.W rodzie tym matka króla nazywana była królową – np.
2Krl 10:13 “…przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki.”
Potwierdzenie wniebowzięcia i ukoronowania odnajdujemy też w opisie Niewiasty w koronie z Ap 12:1.
Jak widać w powyższym tekście każdy element różańca jest mocno zakorzeniony w Piśmie Świętym,co czyni go modlitwą biblijną.
Dawid Drożdż

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Wiele ścieżek na różne szczyty : mistyka religii - bp Andrzej Siemieniewski
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x