Dowody na istnienie Boga – Argument z twórczości

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

Argument z twórczości
Twierdzenie :
Tak jak twórca zostawia swój ślad w tym co stworzył, tak Bóg pozostawił ślady w Swoim stworzeniu.
Wskazują na to następujące fakty:
1.Fakt istnienia przygodności
a.Rozum stwierdza istnienie bytów przygodnych, względnych (nie istniejących w sposób konieczny).
b.Istnienie zależne i przygodne bez dostatecznej racji byłoby równocześnie zależne i niezależne, względne i bezwzględne, a więc sprzeczne.
c.Istnienie chociażby jednego bytu przygodnego domaga się, wyprowadzenia wniosku stwierdzającego istnienie Bytu Koniecznego, który nie może nie istnieć.
 2. Fakt istnienia poznania naukowego
a.Istnieje nauka. Rzeczywistość można badać i wyciągać z niej ogólne wnioski za pomocą praw i wzorców.
b.Rzeczy posiadają cechę zaprojektowaną przez Inteligencję.
c. Prawa i wzorce nie mogą być przyczyną czegokolwiek.
d. Skoro istnieje naukowa działalność, musi więc istnieć wyjaśnienie ludzkiej inteligencji, które by ją tłumaczyło. Czyli istnienie Boskiej twórczej Inteligencji.
 
3.Fakt istnienia wiecznych praw i zasad
a. Wieczne i niezmienne prawdy rozpatrywane w swej formie i treści są utworzone przez umysł przygodny i zależny.
b. Żaden byt rozumny i przygodny nie może stanowić ostateczno wyjaśnienia powyższego faktu.
c. Musimy, więc przyjąć prawdę pierwszą.
 4. Fakt istnienia informacji DNA
a. Informacja stanowi niematerialną bazę wszystkich systemów technicznych i wszystkich systemów biologicznych.
b. Czynnik materialny taki jak procesy fizyczne czy chemiczne nie może stworzyć wielkości niematerialnej.
c. Informacja nie może powstać w procesach statystycznych, gdyż nie zawierałaby wtedy m.in. syntaktyki, semantyki.
d. Informacja może pochodzić tylko od inteligentnego nadawcy, tzn. twórczego, samodzielnie myślącego, działającego w określonym celu i posiadającego własną wolę. Informacja biologiczna zapisana jest w cząsteczkach DNA na bazie aminokwasów budujących białka.
 
5.Fakt istnienia powszechnego religijności
a. Każda społeczność w każdej epoce ma potrzeby, przekonania i czynności dotyczące rzeczywistości niematerialnej. Punktem wyjścia są fakty i prawa kierujące życiem umysłu i woli.
b. Kiedy powszechnie ludzie, różniących się od siebie zarówno przestrzenią, jak i czasem, mają potrzebę wyznawać podobne przekonania i wykonywać czynności, najlepszym wytłumaczeniem jest to, że potrzeby, przekonania i czynności te są prawdziwe.
 
6.Fakt istnienia ruchu
a. W świecie i w nas samych spostrzegamy wiele zmian.
b. Wszystko co ulega jakimś zmianom (tzn. przechodzi ze sfery bytu możnościowego do aktualnego), nie może tego czynić samo przez się, a więc musi zależeć od czegoś innego.
c. W szeregu bytów ulegających zmianom nie można iść w nieskończoność.
 
7. Faktu istnienia świata
a. Albo świat zaistniał, albo istniał odwiecznie.
b. Jeśli świat zaistniał, to albo sam siebie powołał do istnienia, albo coś/ktoś, nie będące światem, to uczyniło.
c. Świat nie mógł sam siebie powołać do istnienia, bo aby móc cokolwiek uczynić, trzeba założyć uprzednie istnienie.
d. A zatem, jeśli świat zaistniał, to został stworzony. A jeśli został stworzony to istnieje Stwórca świata, nie należący do świata.
 
8.Fakt istnienia przyczynowości
a. W świecie zewnętrznym i wewnętrznym (tj. w naszej psychice) obserwujemy i przeżywamy fakt powstania rzeczy nowych.
b. Wszystko co powstaje ma swoją przyczynę sprawczą.
c. W szeregu zaś przyczyn sprawczych aktualnie podporządkowanych nie możemy iść w nieskończoność.
 
9. Fakt istnienia zasady antropicznej, istnienie obserwatora
a.Prawa fizyki, fundamentalne stałe fizyczne (stała Plancka, prędkość światła w próżni, stała grawitacji itp.) oraz warunki brzegowe i początkowe Wszechświata wykazują tzw. antropicznej koincydencje (ang. fine tuning).
b. Prawdopodobieństwo przypadkowego ułożenia się stałych fizycznych takich jak w naszym Wszechświecie jest niewiarygodnie małe (1:10′ 229). Mają dokładnie takie wartości, aby umożliwić powstanie życia, a w szczególności umożliwić pojawienie się istoty myślącej, np. człowieka na Ziemi.
c.Minimalne zmiany stałych fizycznych, np. stałej Plancka, uniemożliwiłyby istnienie wszechświata w obecnej formie.
d.Gdyby prawa fizyki były inne, nikt nie mógłby ich poznać, ponieważ pojawienie się inteligentnego obserwatora nie byłoby możliwe.
 
10.Fakt istnienia doskonałości
a. Tam, gdzie istnieje stopniowanie doskonałości, łatwo dostrzec bytową zależność i przygodność.
b. Skoro dana rzecz może się doskonalić lub jakieś przymioty tracić, to jest ona zależna, a więc przygodna (niekonieczna) i nie może tłumaczyć się sama z siebie.
c. Stosując zasadę dostatecznej racji, wychodząc od niedoskonałego istnienia do Bytu, który jest w pełni niezależny i posiada wszystkie doskonałości.
 
11.Fakt istnienia celowości
a. W całej przyrodzie, a zwłaszcza w świecie istot żywych obserwujemy wewnętrzną celowość i rozwój kierunkowy wg stałych prawa.
b. Taka właśnie celowość nie da się wyjaśnić jedynie za pomocą sił wewnętrznych, lecz wskazuje na realną, nadrzędną Myśl.
c.Ta znowu Myśl albo jest Pełnią Bytu, albo jest zależna i domaga się istnienia Bytu Najdoskonalszego, który nadał przyrodzie rozumny kierunek.
 
12.Fakt istnienia pragnienia szczęścia
a. Ludzka rozumna natura dąży ku Absolutnemu Dobru.
b. Takie dążenie człowieka musi być celowe
d. Jeśliby Istnienie jako Najwyższe Dobro nie istniało, wówczas dążenie natury ludzkiej byłoby czymś bezsensownym.
 
13. Fakt skuteczności modlitwy wstawienniczej.
a. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań naukowych dotyczących skuteczności modlitwy wstawienniczej do Istoty wyższej o polepszenie warunków zdrowotnych.
b. Istnieją badania, które nie wykazują żadnych zmian dotyczących zdrowia, istnieją także badania wykazujące mierzalne i konkretne polepszenie się zdrowia w stosunku do grupy kontrolnej.
c. Zmiany dotyczące skuteczności modlitwy wskazują na istnienie niematerialnego wpływu na polepszenie zdrowia.
 
14.Fakt istnienia moralności. Istnienie dobra i zła. Rzeczy przydatnych i nieprzydatnych.
a. W naturze ludzkiej rozpatrywanej historycznie i psychologicznie znajdujemy pewną ilość moralnych zasad, które nakazują czynić dobro, a unikać zła
b. Spostrzegamy w człowieku głos wewnętrznego obowiązku, który przymusu nie zawiera, a mimo to posiada w sobie większą siłę od potrzeb materialnych.
c. Powyższe fakty nie dadzą się wytłumaczyć bez przyjęcia istnienia istoty osobowej, gdyż jeśli uznamy niektóre zasady moralne za bezwzględnie obowiązujące to nie mogą one pochodzić od anonimowych i nieosobowych wartości i nie da się ich wnioskować ze względnej i przygodnej natury ludzkiej.
 
15.Fakt dostrojenia wszechświata
a. W świecie możemy dostrzec wydarzenia przypadkowe.
b. Przypadek może tyczyć także m. in. powstaniem wszechświata
c. Zaobserwować w nim możemy ok. 20 stałych parametrów, które definiują jego istnienie, m. in. takie jak: ciężar elektronu, masa neutronu, równowaga między materią a antymaterią, siła łącząca protony i neutrony w atomie, ciężar kwarka, siła grawitacji, ilość wymiarów przestrzennych w przestrzeni kosmicznej.
d. Fakt ich równoczesnego występowania i ich wzajemne dostrojenie wskazuje, że wszechświata nie powstał przypadkowo.
 
Wniosek końcowy
Na podstawie postawionej tezy oraz przytoczonych faktów i wniosków można stwierdzić, że tak jak z faktu istnienia wytworów możemy coś powiedzieć o istnieniu ich twórcy, tak z powyższych faktów możemy wywnioskować o ich Stworzycielu.
Jako obserwatorzy posiadamy, więc pojęcie Najdoskonalszego Bytu, w którym są wszystkie możliwe doskonałości. Istnienie to zawiera cechy życia osobowego, a więc rozumność, wolność, indywidualność, podmiotowy charakter i odrębność. Jest samoistny w działaniu i istnieniu, nieruchomy oraz całkowicie niezależny od tego wszystkiego co nim Nie jest.  Jest Stwórcą, najwyższym, samoistnym, pierwszym niezależnym Motorem  wszystkich rzeczy i ich Projektantem. Posiadając pełnie bytu różni się od wszystkiego co jest niedoskonałe, zmienne i uwarunkowane i nie jest tym samym co cały wszechświat. Jest także najwyższą Jednią, Dobrem i Prawdą i każda występująca w Nim doskonałość istnieje w stopniu najwyższym. Jest to Istota, która stworzyła prawa dla całej przyrody posiada organizującą myśl, która wytyczyła kierunki działania w sferze fizycznej i biologicznej. Najwyższa Myśl musi zawierać choć nikłe podobieństwo z naszym rozumem, który za pomocą ścisłych formuł  potrafi ją odcyfrować i wyrazić jej działania i przejawy. Stwórca praw przyrody jest Myślą. Ponadto istnieje nie tylko jako Najdoskonalsza Prawda, ale również, że zasady wiążące naszą myśl muszą mieć podstawę w najwyższym duchowym Prawie, który jest realnym bytem, a zarazem jednością z prawdą. Istnieje w Nim całkowita tożsamość myśli i bytu. Z faktu pragnienia szczęścia można stwierdzić, że jest Miłością, która chce się dzielić swym dobrem ze stworzeniami rozumnymi.  Ponadto jest też najwyższą moralną wartością i normą wszystkich praw.
Metodą intuicji w Jego szukaniu można odkryć, że jest bliski, przyjazny, że jest osobą z którą można prowadzić dialog, źródłem religijnych uczuć, równocześnie nas przerasta swą absolutną doskonałością. Popularnie nazywany jest Bogiem.
Kwestią otwartą czy taki sposób Doskonałego Istnienia potrafiłby coś więcej o Sobie powiedzieć. Na to pytania odpowiada wiara i religia.
 
Kamil Beniuk, lipiec 2018

Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Dlaczego Bóg wydaje się być nieobecny?
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x