Działalność charytatywna Kościoła Katolickiego.

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *

 

Działalność w Polsce

 

1. Raport Instytutu Statystyki Kościoła (opublikowano w 2015 roku):

Kościół pomoc potrzebującym realizuje przez 800 organizacji w postaci 5 tys. różnych dzieł, a wsparcie dociera do prawie 3 mln beneficjentów – osób indywidualnych, rodzin i konkretnych grup. Na poziomie parafii pomoc taka trafia do ponad 600 tys. osób rocznie.
W 2014 r. w 272 kościelnych instytucjach (44 diecezjach, 153 żeńskich i 75 męskich prowincjach zakonów i zgromadzeń) działało 835 organizacji charytatywnych. Zakony żeńskie prowadzą 432 z nich (52%), zakony męskie – 249 (30%), a instytucji diecezjalnych jest 154 (18%). Należy przy tym pamiętać, że pod jedną instytucją (np. diecezjalną Caritas) kryje się niejednokrotnie wiele dzieł.
Liczba 835 instytucji charytatywnych nie jest jednak tożsama z liczbą prowadzonych przez nie dzieł charytatywnych, których raport ISKK wylicza aż 5158.
✚ Najwięcej w archidiecezji krakowskiej (620)
✚ warszawskiej (450)
✚ warszawsko-praskiej (321
✚ katowickiej (307)
✚ drohiczyńskiej (17)
✚ rzeszowskiej (14)
✚ zamojsko-lubaczowskiej (11)
✚ bydgoskiej (7).
Najwięcej dzieł służyło:
✚ dzieciom i młodzieży (1372)
✚ bezdomnym (897)
✚ jako tzw. pomoc doraźna (861)
✚ niemal jedna dziesiąta (494) to dzieła skierowane do niepełnosprawnych
✚ 457 banków żywności
✚ 416 punktów pomocy medycznej
✚ 404 dzieła służące osobom starszym
✚ pomoc uzależnionym prowadziło 146 dzieł
✚ bezrobotnym (aktywizacja zawodowa) – 82
✚ migrantom i uchodźcom – 29.
Z działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce w 2014 r. skorzystało 2,9 mln beneficjentów. Raport zastrzega, że nie należy ich mylić z jednostkowymi osobami (beneficjenci to osoby, które mogą być zliczone w jednej kategorii kilkakrotnie lub występować w różnych kategoriach).
Najwięcej beneficjentów skorzystało z:
✚ pomocy doraźnej (1 mln 116 tys.)
✚ banków żywności (650 tys.)
✚ usług medycznych (442 tys.)
Działalność charytatywna objęła też:
✚ 286 tys. beneficjentów z grupy dzieci i młodzieży
✚ 203 tys. z grupy bezdomnych
✚ 121 tys. z grupy niepełnosprawnych
✚ 91 tys. z grupy osób starszych
✚ 23 tys. z grupy uzależnionych
✚ 6 tys. z grupy bezrobotnych
✚ 5,5 tys. z grupy migrantów i uchodźców.
W 2014 r. w prowadzonych przez Kościół katolicki w Polsce dziełach charytatywnych zatrudnionych było na podstawie umowy 33 tys. osób, średnio 41 osób na instytucję. Liczba osób pełniących pracę społecznie (wolontariuszy) wyniosła 88 tys. osób (112 osób na instytucję).
W 11 tys. parafii w Polsce działa ponad 60 tys. organizacji. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ISKK dla GUS w 2013 r., do organizacji parafialnych, które prowadzą działalność charytatywną należy 665 tys. osób, w tym 454 tys. aktywnych członków. Wiadomo, że w 2011 r. liczba osób chorych korzystających z pomocy parafii wyniosła 668 tys. (dane ISKK).
Wśród organizacji pomocy doraźnej największymi są Parafialne Zespoły Caritas (PZC) i Szkolne Koła Caritas (SKC).W 2013 r. działały one łącznie w 4,9 tys. parafii i zrzeszały 63 tys. członków. W 127 parafiach działały ponadto różne inne formy wolontariatu, skupiające nieco ponad 3 tys. członków. Jest to zazwyczaj pomoc w konkretnych akcjach: zbiórkach materialnych i pieniężnych, organizacji parafialnych festynów, odwiedzaniu osób starszych i chorych.
Wśród organizacji parafialnych działających jako grupy i świadczących pomoc psychologiczną najczęściej występują Anonimowi Alkoholicy (312) oraz poradnictwo rodzinne (98). Ponadto w parafiach działają takie grupy jak Anonimowi Hazardziści, Amazonki, Grupa Wsparcia dla Rodziców Dziecka Utraconego, czy Bractwo Więzienne. Jego członkowie wspierają w posłudze kapelanów więziennych. Organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują chętnych do przyjęcia sakramentów. Prowadzą też ewangelizację w radiowęźle więziennym, biblioteki i gazety wewnętrzne, wysyłają paczki, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Pomoc dzieciom:

✚ 378 świetlic socjoterapeutycznych
✚ 257 ośrodków kolonijnych
✚ 92 domy dziecka
✚ 67 okien życia
✚ 65 funduszów stypendialnych
✚ niepodane liczby żłobków, ośrodków adopcyjnych, domów dla kobiet w okresie okołoporodowym oraz domów matki i dziecka

Wyspecjalizowane usługi medyczne:

✚ 122 stacji opieki
✚ 63 zakłady opiekuńczo-lecznicze
✚ 61 hospicjów domowych
✚ 40 hospicjów stacjonarnych
✚ oraz apteki i poradnie środowiskowe.

Pomoc uzależnionym:

✚ 62 punkty konsultacyjne o problemach alkoholowych
✚ 21 ośrodków terapii uzależnień dla dorosłych, a 10 dla dzieci.

Pomoc osobom niepełnosprawnym:

✚ 116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
✚ 108 warsztatów terapii zajęciowej
✚ zakłady aktywności zawodowej
✚ gabinety rehabilitacyjne
✚ centra opieki dziennej
✚ ośrodki wychowawcze.

Pomoc osobom bezdomnym:

✚ 302 punkty pomocy doraźnej
✚ 286 punktów wydawania odzieży
✚ 121 mieszkań chronionych
✚ 61 schronisk dla kobiet i mężczyzn
✚ łaźnie
✚ przytuliska
✚ ogrzewalnie
✚ noclegownie

Pomoc osobom bezrobotnym:

✚ centra aktywizacji
✚ kluby integracji społecznej
✚ świetlice
✚ spółdzielnie socjalne
(łącznie 82 dzieła)

Pomoc migrantom i uchodźcom:

✚ łącznie 29 dzieł, w tym 15 centrów pomocy migrantom i uchodźcom oraz dwa domy dla repatriantów
Dodatkowo:
✚ 110 magazynów w ramach programu dystrybucji nadwyżek żywności PEAD
✚ 92 magazyny do przechowywania ubrań i sprzętu

2. Analiza finansów Kościoła w Polsce

Ciekawostka: Kościół płaci podatki w istotny sposób zasilające budżet. Polski system podatkowy traktuje Kościół katolicki na równi z innymi instytucjami. Duchowny płaci podatek dochodowy: zryczałtowany od dochodów osiąganych w związku z wykonywaniem posług duszpasterskich lub od wynagrodzenia, a instytucje kościelne prowadzące działalność gospodarczą są opodatkowane jak wszystkie inne. Polska jest jedynym krajem na świecie, gdzie duchowni płacą podatki od każdego mieszkańca parafii, nawet od niewierzących.

3. Szkoły katolickie

Wkład Kościoła do budżetu to nie tylko płacone podatki, lecz także prowadzenie różnych instytucji wypełniających zadania państwa. Świeccy katolicy i instytucje kościelne finansują kilkaset przedszkoli i 514 szkół katolickich dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci. Wśród prowadzonych przez podmioty kościelne (diecezje, zakony, stowarzyszenia) szkół jest: 157 podstawowych, 187 gimnazja, 142 licea, 13 szkół zawodowych oraz 15 specjalnych.
szkolykatolickie
Państwo poprzez samorządy może wspierać prywatne szkoły, ale w ograniczonym zakresie. Pomoc ta stanowi ok. 25% wszystkich kosztów edukacji. 75% kosztów pokrywają rodzice, którzy posyłają dzieci do katolickiej szkoły i nie dostają zwrotu podatku (kiedyś częściowo dostawali), tak więc płacą dwa razy za edukację (raz w podatkach, a drugi raz z własnej kieszeni). Można oszacować, że jest to co najmniej 500 zł (75% czesnego) od dziecka miesięcznie. Daje to kwotę ok. 300 mln zł rocznie (500 zł x 12 x 50 000 uczniów = 300 mln).

4. Caritas

Caritas prowadzi na terenie całego kraju:
✚ 9 tys. punktów pomocy materialnej psychologicznej oraz prawnej
Zrzesza (poza duchownymi):
✚ 7851 pracowników etatowych
✚ 437 tys. wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas
✚ 54,3 tys. uczniów zrzeszonych w Szkolnych Kołach Caritas
✚ 6,5 tys. osób w Diecezjalnych Centrach Wolontariatu.
Instytucjonalna działalność Caritas obejmuje m.in.:
✚ 49 Warsztatów Terapii Zajęciowej z blisko 2 tys. uczestników
✚ ponad 200 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z których korzysta 13 tys. osób
✚ ponad 170 Stacji Opieki, opiekujących się 324 tys. osobami starszymi i chorymi
✚ 9 hospicjów stacjonarnych z blisko 200 miejscami dla chorych
✚ 46 hospicjów domowych, z których w ciągu roku korzysta około 4,5 tys. chorych
Caritas udziela pomocy
7 tys. 307 bezdomnym w ramach ogólnopolskiej akcji „Kromka Chleba”, zapewniając im dach nad głową w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.
Codziennie dożywia
✚ 22 tys. 558 osób starszych i samotnych
Prowadzi 100 jadłodajni, które przygotowują
✚ ponad 23,5 tys. posiłków dziennie
✚ 261 punktów wydawania paczek żywnościowych
✚ ponad 3200 parafialnych punktów pomocy materialnej. Żywność pochodzi z programu PEAD oraz zbiórek organizowanych przez Caritas.
✚ Parafialne Zespoły Caritas w 32 diecezjach przygotowują co roku około 87,5 tys. paczek żywnościowych.
✚ Diecezjalne Caritas organizują tradycyjny posiłek wigilijny (dla 19 tys. ubogich) i śniadanie wielkanocne, w którym bierze udział 13 tys. podopiecznych. Uczestnicy otrzymują paczki żywnościowe.
✚ Do największych dorocznych akcji należy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dzięki któremu 42,6 tys. dzieci i młodzieży może uczestniczyć w koloniach letnich i zimowiskach. Z części środków pozyskanych z rozprowadzanych świec wigilijnych Caritas finansuje dożywianie dzieci w szkołach oraz działalność:
✚ 162 świetlic socjoterapeutycznych
✚ 396 świetlic parafialnych
✚ W ten sposób pomaga 22,6 tys. dzieciom i młodzieży.
✚ Do dzieci skierowany jest również Program „Skrzydła”, którego celem jest finansowe i materialne wspieranie edukacji blisko 3,5 tys. najuboższych dzieci w Polsce. Dzięki zapomogom mogą one kontynuować naukę szkolną
✚ W ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” Caritas diecezjalne przekazały 18 tys. wyprawek szkolnych.
✚ Innym ważnym dziełem jest Jałmużna Wielkopostna. Dzięki niej sfinansowano leczenie i rehabilitację 2,8 tys. dzieci i 22,9 tys. dorosłych.
✚ Na dofinansowanie zakupu lekarstw, protez i operacji dzieci i dorosłych Caritas przeznaczyła 4,8 mln zł.
✚ Oprócz tego, Caritas Polska przekazała do dyspozycji chorych długoterminowo 1804 łóżka z pilotem i materacami przeciwodleżynowymi, 335 ssaków i 336 koncentratorów tlenu. Na ten cel przeznaczono 4,25 mln zł pozyskanych w ramach kampanii 1% podatku dochodowego.
✚ Caritas wsparła 603 osoby niepełnosprawne ruchowo na rynku pracy prowadząc szkolenia zawodowe, warsztaty aktywności zawodowej, staże rehabilitacyjne. Wartość projektu to 5,6 mln zł.
✚ Od dwóch lat działa internetowe „Radio In”, gdzie kilkunastu dziennikarzy integruje środowisko osób niepełnoprawnych.
✚ Caritas w Polsce zapewnia pomoc psychologiczną, prawną i socjalną dla osób ubiegających się lub posiadających ochronę międzynarodową w 5 Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Z pomocy skorzystało 3,5 tys. osób, głównie były to samotne matki z dziećmi.
caritas
✚ Od 2004 r. Caritas kontynuuje pomoc dla poszkodowanych przez tsunami w Azji Południowo-wschodniej
✚ Przeznaczono już ponad 12 mln zł na pomoc osieroconym dzieciom, rybakom i ich rodzinom.
✚ Trwa akcja „Adopcja na odległość”, dzięki której 3,5 tys. sierot w Indiach, Sri Lance i Indonezji ma zapewnioną opiekę materialną i edukację
✚ W ramach pomocy dla ofiar tsunami Caritas odbudowała sierocińce, domy dla najuboższych rodzin oraz przekazała narzędzia pracy (łodzie rybackie)
✚ Obecnie Caritas Polska realizuje 6 projektów pomocowych na Haiti
✚ Trwają zaawansowane prace w odbudowie placówek edukacyjno-opiekuńczych (szkoły z internatem), prowadzonych przez lokalne zgromadzenia zakonne. Na ten cel przeznaczono 12 871 620 zł
✚ 6,8 mln zł Caritas Polska przeznaczyła na walkę z głodem wśród mieszkańców tzw. Rogu Afryki
✚ Caritas pomaga głodującym dzieciom w Etiopii, Kongo, Kamerunie.
✚ Obecnie uczestniczy w budowie studni głębinowych w Kamerunie i Czadzie.
✚ Na pomoc humanitarną dla Japonii Caritas Polska przekazała 4,3 mln zł
✚ Od wielu lat Caritas pomaga ubogim na Białorusi, Litwie, Rosji i Kazachstanie.
✚ Caritas Polska w poprzednich latach pomagała finansowo w Strefie Gazy, Gruzji, Afganistanie, Iraku.
zagrnicznacaritas
Ze sprawozdania z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej w 2010 r. wynika, że:
✚ ubodzy, chorzy, bezdomni, dzieci i młodzież oraz powodzianie otrzymali pomoc wartą prawie 30 mln zł
✚ Ponad 10 mln zł wydano na prowadzenie placówek Caritas (m.in. hospicjum, ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego, domu dla bezdomnych). Działalność tych placówek jest wspierana przez NFZ, PFRON i samorządy, które łącznie dofinansowały Caritas Diecezji Tarnowskiej kwotą ponad 5 mln 300 tys. zł
✚ Prawie milion zł Caritas przeznaczyła na zakup leków i sprzętu medycznego dla chorych
✚ Dofinansowano także operacje, turnusy rehabilitacyjne, dożywianie dzieci i wypoczynek najmłodszych:
✚ dzięki wsparciu Parafialnych Oddziałów Caritas na wakacje i zimowiska wyjechało ponad 3,5 tys. dzieci i młodzieży
✚ Wartość pomocy udzielonej powodzianom w 2010 r. przekroczyła 6 mln zł – było to możliwe dzięki hojności diecezjan oraz sponsorów z całego kraju. Caritas pomogła w odbudowie domów, zakupiła meble i sprzęt AGD. Zorganizowano wypoczynek dla małych powodzian i wyprawki szkolne
✚ 3600 rolników otrzymało ponad tysiąc ton zboża o wartości ponad miliona złotych
✚ Pomoc przy budowie i remoncie domu otrzymało 70 rodzin wielodzietnych na łączną sumę ponad 300 tys. zł.

Przeczytaj jeszcze:   O. Henryk Dziadosz SJ odpowiada prof. Stanisławowi Obirkowi: Dlaczego patrzysz na Kościół jedynie przez pryzmat polityki?

Zgromadzenia zakonne i ich praca charytatywna

Żeńskie

W Polsce jest 151 żeńskich instytutów życia konsekrowanego, z 24, 3 tys. sióstr.
Żeńskie zgromadzenia i instytuty życia konsekrowanego prowadzą w Polsce 1156 różnego typu placówek o charakterze wychowawczym, medycznym bądź
charytatywnym
Prowadzą one na terenie Polski m. in.:
✚ 19 sanktuariów
✚ 80 domów rekolekcyjnych, formacyjnych, powołaniowych, pielgrzyma itp.
✚ 371 przedszkoli i ochronek oraz 1 żłobek
✚ 80 świetlic i oratoriów
✚ 21 szkół podstawowych
✚ 60 gimnazjów
✚ 28 szkół średnich i policealnych
✚ 2 wyższe uczelnie i ośrodki naukowe
✚ 38 burs i internatów
✚ 30 domów samotnej matki
✚ 52 domy dziecka, wychowawcze i opieki
✚ 19 placówek dla dorosłych upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami układu nerwowego
✚ 96 analogicznych dla dzieci
✚ 106 placówek dla osób starszych i chronicznie chorych
✚ 11 ośrodków różnych specjalności
✚ 1 hospicjum
✚ 6 przychodni
✚ 2 szpitale
Ponadto pomagają ubogim w:
✚ 10 schroniskach i przytuliskach
✚ wydają posiłki w 25 kuchniach dla ubogich
Instytuty żeńskie prowadzą również:
✚ 3 biblioteki
✚ 5 muzeów
✚ 5 wydawnictw
✚ 3 księgarnie
✚ wydają 8 periodyków
Z ich inspiracji i pod ich opieką działają:
✚ 53 różnego rodzaju ruchy, organizacje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty skupiające świeckich.
Oczywiście wiele z tych ośrodków otrzymuje pieniądze na konkretne zadania z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy z 1% podatku, ale środki te nie pokrywają kosztów funkcjonowania placówek. Prowadzące je kościelne podmioty wnoszą finansowy wkład własny. Wkład ten w świetle szacunków KAI wynosi rocznie co najmniej ok. 400 – 500 mln zł.

Męskie

W Polsce jest 61 męskich instytutów życia konsekrowanego, skupiają one 12,8 tys. osób.
Wspólnoty te prowadzą na terenie Polski:
✚ 141 sanktuariów
✚ 156 domów rekolekcyjnych, formacyjnych, powołaniowych, pielgrzyma itp.
Z ich inspiracji i pod ich opieką działa 95 różnego rodzaju ruchów, organizacji, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji skupiających świeckich
Ponadto prowadzą m.in.:
✚ 63 świetlice, oratoria i ośrodk1 wychowawcze
✚ 17 szkół podstawowych
✚ 37 gimnazjów
✚ 53 średnich i pomaturalnych
✚ 14 wyższych uczelni
✚ 24 bursy
✚ 3 domy samotnej matki i dziecka
✚ 10 domów dziecka, wychowawczych i opieki
✚ 7 aptek
✚ 17 placówek dla dorosłych upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami układu nerwowego
✚ 9 analogicznych dla dzieci
✚ 9 placówek dla osób w podeszłym wieku i chronicznie chorych
✚ 11 placówek dla osób uzależnionych, narkomanów, chorych na AIDS, alkoholików
✚ 7 hospicjów
✚ 11 przychodni
✚ 4 szpitale
W ramach działalności charytatywnej pomagają ubogim poprzez:
✚ 10 schronisk i przytulisk
✚ wydają posiłki w 11 kuchniach dla ubogich.
Mają również:
✚ 36 wydawnictw książkowych, a liczba wydawanych przez nie różnego typu czasopism wynosi 73.
✚ prowadzą 25 księgarni i hurtowni
✚ 5 rozgłośni radiowych
✚ w tym 1 ogólnopolska
✚ 1 stację telewizyjną i studio nagrań
✚ 15 bibliotek
✚ 22 muzea

Kliknij tutaj, aby zobaczyć raport na temat charytatywnej działalności Kościoła w formie graficznej

Przykład diecezji Tarnowskiej i jej Caritasu z 2008 roku:
✚ 16,6 mln złotych udzieliła najbardziej potrzebującym Caritas Diecezji Tarnowskiej
✚ Caritas prowadzi 8 placówek
✚ W ubiegłym roku w Hospicjum Św. Br. Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej pomocą objęto 225 osób
✚ Siostry ze Stacji Opieki Caritas w Tarnowie miały ponad 9,5 tys. wizyt w domach chorych. W tym celu przejechały prawie 22 tys. km
✚ W Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło ponad tysiąc osób
✚ W Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie przebywało 458 osób
✚ Działająca przy placówce kuchnia dla ubogich wydała 55 tys. obiadów
✚ Caritas Diecezji Tarnowskiej współfinansuje także pięć świetlic „Lumen” dla dzieci i młodzieży
✚ W Tarnowie i Mielcu pomocą w edukacji i dożywianiem objęto 260 dzieci
✚ Zarząd Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie otrzymał w ubiegłym roku z akcji przekazywania 1% podatku, zbiórek statutowych, darowizn finansowych i rzeczowych oraz rozprowadzania świec wigilijnych i baranków sumę ok. 3,5 mln złotych. Pieniądze zostały wydane na prowadzone dzieła pomocowe. Kwota ta jest wyrazem ofiarności i otwartości diecezjan na ludzi potrzebujących. Diecezjanie szczególnie hojnie wspierali zbiórki losowe dla poszkodowanych w kataklizmach w Birmie, Gruzji i na Ukrainie. Na ten cel przekazali ponad milion złotych
✚ Zarząd Caritas w 2008 roku przekazał prawie 300 tys. złotych na pomoc w zakupie leków i sprzętu dla chorych
✚ W parafialnych oddziałach Caritas działa ok. 4 tys., a w Szkolnych Kołach Caritas około 2,5 tys. wolontariuszy. Z danych nadesłanych z 293 oddziałów wynika, że w ubiegłym roku udzielona pomoc była warta prawie 3,5 mln złotych
✚ W ubiegłym roku parafialne oddziały Caritas pomogły ponad 10 tys. rodzin, zorganizowały letni i zimowy wypoczynek dla 3,5 tys. dzieci i młodzieży, systematycznym dożywianiem objęto 850 najmłodszych

Działalność w USA

Katolickie organizacje charytatywne przeznaczają na działalność dobroczynną ogromne sumy pieniędzy nawet w samych Stanach.
Oto lista katolickich organizacji oraz ich wydatków na działalność dobroczynną. Przykład z 2010 roku:
✚ Catholic Charities USA, $793,815,584
✚ American Lebanese Syrian Associated Charities/St. Jude Children’s Research Hospital, $659,370,821
✚ Catholic Relief Services, $294,287,000
✚ University of Notre Dame, 221,615,902
✚ Catholic Medical Mission Board, $177,207,054
✚ Christian Appalachian Project, (Ky.), $131,586,590
✚ Father Flanagan Boys’ Home (Neb.), $130,737,000
✚ Boston College, $120,537,000
✚ St. Mary’s Food Bank (Ariz.), $119,703,302
✚ Georgetown University, $90,858,000
✚ Catholic Healthcare West (Calif.), $86,286,000
✚ Marquette University, $60,461,194
✚ Covenant House, $51,195,438
✚ Villanova University, $43,483,000
Pierwsza organizacja na liście, czyli Catholic Charities USA jest na 10 miejscu zestawienia 400 najpotężniejszych (pod względem efektów i wartości działań) organizacji. Chyba nieźle, jak na Kościół nazywany przez muł intelektualny „bandą nierobów i złodziei” ?
 
 

Działalność w Afryce

Według danych na koniec 2011 r., Kościół katolicki prowadzi w Afryce:
✚ 1284 szpitali
✚ 5398 przychodni
✚ 211 domów dla trędowatych
✚ 615 domów dla starców i niepełnosprawnych
✚ 3232 centrów rehabilitacji społecznej
✚ 1435 sierocińców
✚ 2010 żłobków
✚ 14379 przedszkoli
✚ 35821 szkół podstawowych
✚ 11882 szkół średnich
Źródła:
1) http://kosciol.wiara.pl/doc/2856661.Dzialalnosc-charytatywna-Kosciola-w-Polsce
2) http://ekai.pl/media/szuflada/RAPORT_KAI_01.03.pdf
3) http://pliki.episkopat.pl/cms/pliki/c24011/o/ISKK_Dzia_alno_charytatywna_Ko_cio_a_Katolickiego_w_Polsce.pdf
4) https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_dobroczynna_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_katolickiego
5) https://cnsblog.wordpress.com/2011/10/31/catholic-charities-usa-makes-top-10-in-philanthropy-400/
6) http://info.wiara.pl/doc/260102.Statystyki-Caritas-w-2008-roku-najwazniejsi-pozostaja-ludzie
dane pobrane z: http://sredniowieczny.pl/dzialalnosc-charytatywna-kosciola-katolickiego/

Print Friendly, PDF & Email
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x