Imiona Boga objawione w Biblii (152)

Obserwuj wątek
( 0 Obserwujących )
X

Obserwuj wątek

E-mail : *
Alfa i Omega Ap 1:8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący.
 
Amen Ap 3:14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i
prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
 
Apostoł Hbr 3:1 Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na
Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,
 
Arcykapłan Hbr 4:14 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna
Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
 
Błogosławiony i
jedyny Władca
1 Tm
6:14-15
Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król
królujących i Pan panujących, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez
zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
 
Błogosławiony
Pan
Ps 144:1 Błogosławiony Pan do wojny. – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce  
Bohater Ps 45:4 Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę!  
Bóg Abrahama Wj 3:15-
16
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział:
Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Mówił dalej Bóg do
Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na
wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
 
Bóg bogaty w
łaskę i wierność
Wj 34:6 Prz litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, eszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i  
Bóg cierpliwy Wj 34:6 Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność,
 
Bóg
Hebrajczyków
Wj 3:18 Oni tych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla
egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól
nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu
naszemu.
 
Bóg Izaaka Wj 3:15-
16
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział:
Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Mówił dalej Bóg do
Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na
wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
 
Bóg Izraela Jr 44:25 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówicie to własnymi ustami
i wykonujecie własnymi rękami, mówiąc: Wypełnimy niezawodnie nasze śluby,
jakie uczyniłyśmy, by ofiarować kadzidło królowej nieba i wylewać na jej cześć
płyny.
 
Bóg Jakuba Wj 3:15-
16
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg
ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział:
Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Mówił dalej Bóg do
Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na
wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
 
Bóg miłosierny i
litościwy
Wj 34:6 Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność  
Bóg Mocny Iz 9:5 Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach
spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
 
Bóg Najwyższy Rdz
14:22
Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: Przysięgam na Pana, Boga
Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi,
 
Bóg Nieba Dn 2:44 W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie
zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy
ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,
 
Bóg Ojciec Flp 2:9-
11
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku
chwale Boga Ojca.
 
Rdz 17:1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do
niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny,
 
Bóg
Wszechmogący
Ap 21:22 A świą oraz Baranek. tyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan, Bóg wszechmogący  
Bóg
wszechwładny
Ap 15:3 A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są
wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są
Twoje drogi, o Królu narodów!
 
Bóg Zastępów
(Armii)
Am 4:13 On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje
jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg Zastępów, jest imię
Jego.
 
Brama J 10:7 Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Ja jestem bramą owiec.
 
Chleb żywy J 6:51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.
 
Człowiek
Chrystus Jezus
1 Tm 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,  
Czuwający i
Święty
Dn 4:10 Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy istniejące w mojej głowie, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba.  
Dawca życia Dz 3:15 Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.  
Dobry pasterz J 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.  
Dokończyciel Hbr 12:2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to
zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego
hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
 
Droga J 14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
 
Drogocenny 1 P 2:6 To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
 
Dziedzic
wszystkich rzeczy
Hbr 1:2 a w dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił  
Dzielny i Potężny Ps 24:8 Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.  
Elohim (Wielki,
Wzniosły)
Ps 46:11 Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!
El-Shaddai
(Wszechmocny)
Wj 17:1 Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby
przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do
picia.
Emmanuel (Jest z
nami)
Iz 7:16 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i imieniem Emmanuel. nazwie Go
Głowa Ciała Kol 1:18 I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Głowa każdego
mężczyzny
1 Kor
11:3
Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus,
mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.
Głowa Kościoła Ef 1:22-
23
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko
Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia
wszystko wszelkimi sposobami.
Głowa wszelkiej
zwierzchności i
władzy
Kol 2:9-
10
Bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i
Władzy. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała.
Głowica węgła 1 P 2:7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten
kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła –
Gwiazda Lb 24:17 Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi
Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie
Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta.
Gwiazda poranna 2 P 1:19 Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie
przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień
zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Gwiazda świecąca Ap 22:16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy
Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.
Ja jestem J 8:58 Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał
się, Ja jestem.
JAHWE-Ezer
(Jahwe jest moją
pomocą)
Ps 33:20 Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.
JAHWE-Jireh
(Jahwe widzi)
Rdz
22:14
I dał Abraham miejscu temu nazwę “Pan widzi”. Stąd to mówi się dzisiaj: Na
wzgórzu Pan się ukazuje.
JAHWE-Kadosh
(Jahwe który nas
uświęca)
Kpł 20:8 Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was
uświęca!
JAHWE-Nissee
(Jahwe jest mym
sztandarem)
Wj 17:15 Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan-Nissi,
JAHWE-Rafa
(Jahwe
uzdrowiciel)
Wj 15:26 I powiedział: Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz
wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego
przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych
plag, jakie zesłałem
JAHWE-Roni
(Jahwe jest moim
pasterzem)
Ps 23:1 Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
JAHWE-Shalom
(Jahwe jest
pokojem)
Sdz 6:24 Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go “Pan-Pokój”. Ołtarz ten
znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra, (własności) Abiezera.
JAHWE-Shamma
(Jahwe jest w
nim)
Ez 48:35 Cały obwód wynosi osiemnaście tysięcy prętów. A nazwa miasta będzie odtąd
brzmiała: Pan jest tam.
JAHWE-Tsedek
(Jahwe jest mą
sprawiedliwością)
Jr 23:6 W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To
zaś będzie imię, którym go będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.
JESTEM Wj 3:15 Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest
imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
JESTEM,
KTÓRY
JESTEM
Wj 3:14 Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak
powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.
Jezus Łk 1:31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Jezus Chrystusa
sprawiedliwy
1 J 2:1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
Kamień upadku 1 P 2:8 I kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do
czego zresztą są przeznaczeni.
Kamień węgielny 1 P 2:6 To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
Król chwały Ps 24:7 Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł
wkroczyć Król chwały.
Król królów Ap 17:14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i
Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.
Król narodów Ap 15:3-4 Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś
Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły
się słuszne Twoje wyroki. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń
Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny!
Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów!
Król Nieba Dn 4:34 Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla Nieba.
Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi Jego sprawiedliwością, tych zaś, co
postępują pysznie, może On poniżyć.
Krzew winny J 15:1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Książę Pokoju Iz 9:5-6 Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego
królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na
wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. Albowiem Dziecię nam
się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano
Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę
Pokoju.
Lew z pokolenia
Judy
Ap 5:5 I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.
Mądrość Boża 1 Kor
1:22-24
Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla
pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród
Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.
Moc Ps 144:1-
2
On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i
Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy. Dawidowy. Błogosławiony
Pan – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny.
Moc Boża 1 Kor
1:23-24
dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków,
Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. my głosimy Chrystusa
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
Mocarz wojny Wj 15:3 Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię Jego.
Mój Miły PnP 5:10 Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity spośród tysięcy.
Mój przyjaciel PnP 5:16 Usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. Taki jest miły mój, taki jest
przyjaciel mój, córki jerozolimskie!
N
Najpiękniejszy z
synów ludzkich
Ps 45:3 Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
Najwyższy Dn 7:22 aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i
aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo.
Najwyższy
Pasterz
1 P 5:4 Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
Nasz Pan Hbr 13:20 Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy
zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
Nasze życie Kol 3:4 Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Nauczyciel J 13:13 Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.
Obraz Boga
Niewidzialnego
Kol 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego stworzenia, – Pierworodnym wobec każdego
Odkupiciel Iz 60:16 Ssać będziesz mleko narodów i piersi królewskie ssać będziesz. I uznasz, że Ja
jestem Pan, twój Zbawca, i Wszechmocny Jakuba – twój Odkupiciel.
Odrośl Dawida Ap 5:5 I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z
pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.
Odrośl i
Potomstwo
Dawida
Ap 22:16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy
Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.
Odwieczny Ojciec Iz 9:5-6 Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach
spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju
bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów
tego dokona.
Ogień
pochłaniający
Hbr 12:29 Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.
Ojciec niebieski Mt 6:31-
32
Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co
będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?
Opoka moja Ps 144:1 Dawidowy. Błogosławiony Pan – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki,
moje palce do wojny.
Osłona Ps 144:2 On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i
Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy.
Ostatni Adam 1 Kor
15:45
Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni
Adam duchem ożywiającym.
Pan J 13:13 Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.
Pan Młody Mt 25:10 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim
na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.
Pan panów Ap 17:14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.
Pan Zastępów Jr 44:25 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówicie to własnymi ustami
i wykonujecie własnymi rękami, mówiąc: Wypełnimy niezawodnie nasze śluby,
jakie uczyniłyśmy, by ofiarować kadzidło królowej nieba i wylewać na jej cześć
płyny. Dobrze! Wypełniajci
Pasterz i Stróż
naszych dusz
1 P 2:25 Błądziliście bowiem jak owce, ale dusz waszych. teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża
Pełen powabu PnP 5:16 Usta jego przesłodkie i cały jest pełen powabu. Taki jest miły mój, taki jest
przyjaciel mój, córki jerozolimskie!
Pełnia, która
napełnia wszystko
Ef 1:22 który jest Jego C sposobami. iałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi
Pierworodny
między wielu
braćmi
Rz 8:29 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się
stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Pierworodny
spośród umarłych
Kol 1:18 I On jest Głową Ciała umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród
Pierworodny
umarłych
Ap 1:5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy
królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od
naszych grzechów,
Pierworodny
wobec każdego
stworzenia
Kol 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego
stworzenia,
Pierwszy i Ostatni Ap 1:17-
18
Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie
prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i
Otchłani.
Początek i Koniec Ap 1:8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący.
Początek
stworzenia
Bożego
Ap 3:14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i
prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
Poprzednik Hbr 6:20 Gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Pośrednik między
Bogiem a ludźmi
1 Tm 2:5-
6
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako
świadectwo we właściwym czasie.
Pośrednik
Nowego
Testamentu
Hbr
12:23-24
Do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która
przemawia mocniej niż krew Abla, do Kościoła pierworodnych, którzy są
zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów
sprawiedliwych, które już doszły do celu.
Potężny w boju Ps 24:8 Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.
Pożądany przez
narody
Ag 2:7-8 Bo tak mówi Pan zastępów: Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę
niebem i ziemią, i morzem i suchą; Poruszę, mówię, wszystkie narody, i przyjdą
do Pożądanego od wszystkich narodów; i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan
zastępów. [BG]
Prawda J 14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Przedwieczny Dn 7:9 Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była
biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z
ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień.
Przedziwny
Doradca
Iz 9:5-6 Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego
królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na
wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. Albowiem Dziecię nam
się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano
Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę
Pokoju.
Przesławny Za 2:12 Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: Kto was
dotyka, dotyka źrenicy mojego oka.
Przewodnika
naszego
zbawienia
Hbr 2:10 Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który
wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia
udoskonalił przez cierpienie.
Rzecznik 1 J 2:1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
Sędzia wszystkich Hbr 12:23 Do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który
sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,
Shiloh – Ten, do
którego należy
berło
Rdz
49:10
Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż
przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!
Skała Izraela 2 Sm 23:3 Bóg Jakuba przemówił, mówił do mnie On – Skała Izraela. Kto sprawiedliwie
rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni,
Skała wysoka Ps 61:1-2 Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla
mnie wysoką wprowadź mnie. Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją
modlitwę!
Skała zgorszenia 1 P 2:8 i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do
czego zresztą są przeznaczeni.
Słońce
sprawiedliwości
Ml 3:20 A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie
w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tuczone
cielęta.
Słowo J 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Słowo Boga Ap 19:13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga.
Sprawca
zbawienia
Hbr 5:9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,
Sprawiedliwy Dz 7:52 Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych,
którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i
zamordowali.
Sprawiedliwy Sędzia 2 Tm 4:8 Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy
umiłowali pojawienie się Jego.
 
Stwórca nieba i
ziemi
Rdz
14:22
Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: Przysięgam na Pana, Boga
Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi,
Syn Boga Łk 1:35 Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Syn Człowieczy Dn 7:13 Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.
Syn Najwyższego Łk 1:32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida.
Świadek Wierny Ap 1:4-5 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który
jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego
tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i
Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił
nas od naszych grzechów,
Świadek Wierny i
Prawdomówny
Ap 3:14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
Światłość świata J 8:12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło
życia.
Święty Izraela Iz 43:3 Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt
jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Tarcza Ps 144:2 On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i
Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy.
Ukochany mej
duszy
PnP 3:2 Wstanę, po mieście chodzić będę, wś mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. ród ulic i placów, szukać będę ukochanego
Warownia Ps 144:2 On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i
Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy.
Wielki Pasterz Hbr 13:20 Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy
zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
Wierny i
Prawdziwy
Ap 19:11 Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany
Władca królów
ziemi
Ap 1:5 I od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy
królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od
naszych grzechów,
Wódz Zastępów
Pańskich
Joz 5:14 A on odpowiedział: Nie, gdyż jestem wodzem zastępów Pańskich i właśnie
przybyłem. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do
niego: Co rozkazuje mój pan swemu słudze?
Wschodzące
Słońce
Łk 1:77-
78
Dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce
nas nawiedzi, Jego ludowi dasz poznać zbawienie co się dokona przez
odpuszczenie mu grzechów,
Wstawiennik Hbr 7:25 Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się
do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
Wszechmocny
Jakuba
Iz 60:16 Ssać będziesz mleko narodów i piersi królewskie ssać będziesz. I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca, i Wszechmocny Jakuba – twój Odkupiciel.
Wszechmogący Ap 1:8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
. Ap 19:6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos
potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz,
Wszechmogący
Wszystkim we
wszystkich
Kol 3:11 A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich (jest) Chrystus.
Wybawca Ps 144:2 On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i
Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy.
Wybawiciel Rz 11:26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu
wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba.
Wybrany 1 P 2:6 To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
Zbawca Ps 18:47 Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie
wywyższony Bóg, mój Zbawca,
Zbawca Ciała Ef 5:23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała.
Zbawiciel świata 1 J 4:14 My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela
świata.
Zmartwychwstanie J 11:25 Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Znakomity
spośród tysięcy
PnP 5:10 Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity spośród tysięcy.
Życie J 14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Żyjący Ap 1:17-
18
Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie
prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i
Otchłani.
Print Friendly, PDF & Email
Przeczytaj jeszcze:   Źródła ateizmu - Freudyzm
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
apologetyka.org
0
Would love your thoughts, please comment.x